Javni poziv za imenovanje sudskih veštaka

Korisnici usluge: Građani koji su stručnjaci u određenoj oblasti i koji žele da se bave poslom sudskog veštaka (svih profila struka)  

Nadležna služba: Odeljenje za pravosudne profesije

Način podnošenja zahteva/molbe: Prijava (obrazac) sa pratećom dokumentacijom

Uslovi:  

Fizičko lice može biti imenovano za veštaka, ako pored opštih uslova za rad u državnim organima propisanim zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

- da poseduje stručno znanje i praktična iskustva u određenoj oblasti;

- da je dostojan za obavljanje poslova veštačenja.

Pravno lice može obavljati veštačenje ako ispunjava sledeće uslove:

-  da je upisano u registar nadležnog organa za delatnost veštačenja u odgovarajućoj oblasti,

-  da su u tom pravnom licu zaposlena lica koja su upisana u Registar sudskih veštaka.

Veštačenje mogu obavljati i državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove (fakulteti, instituti, zavodi i sl.).

Dokumentacija: Objavljuje se spisak potrebnih dokumenata prilikom raspisivanja konkursa  

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd  

Taksa: 760 dinara (zazahtev za imenovanje), 760 dinara (za zahtev za upis u Registar sudskih veštaka)  

Naknada: /  

Rok za odgovor: 60 dana od uredno predatog zahteva  

Kontrola roka: /  

Pravni okvir: Zakon o sudskim veštacima, Zakon o opštem upravnom postupku  

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Broj pruženih usluga:  Konkurs se raspisuje u skladu sa potrebama 

Napomena: Konkurisanje je moguće jedino tokom raspisanog Javnog poziva za imenovanje koji se objavljuje u Službenom glasniku, kao i na sajtu Ministarstva pravde. Javni poziv trenutno nije raspisan.