Propisi

Zaključak o usvajanju Opšteg protokola o postupanju i mulitesktorskoj saradnji u situacijama rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, od 29. marta 2024. godine Veličina: 1.22 MB
Povelja interne revizije Ministarstva pravde Veličina: 3 MB
Etički kodeks interne revizije Ministarstva pravde Veličina: 1.55 MB
Kodeks ponašanja državnih službenika Veličina: 0.17 MB
Direktiva o merama zaštite pri obradi podataka o ličnosti Veličina: 3.27 MB
Četvrti dodatni Protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji Veličina: 0.07 MB
Treći dodatni Protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji Veličina: 0.07 MB
Evropska konvencija o ekstradiciji sa 1 i 2 Protokolom Veličina: 0.13 MB
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Veličina: 0.04 MB
Zakon o javnim nabavkama Veličina: 0.23 MB
Zakon o državnoj upravi Veličina: 0.04 MB
Zakon o uređenju sudova Veličina: 0.14 MB
Zakon o uređenju sudova Veličina: 0.04 MB
Zakon o javnom tužilaštvu Veličina: 0.03 MB
Zakon o javnom tužilaštvu Veličina: 0.15 MB
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja Veličina: 0.02 MB
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja Veličina: 0.03 MB
Zakon o zaštiti uzbunjivača Veličina: 0.26 MB
Zakon o zaštiti uzbunjivača Veličina: 0.27 MB
Zakon o lobiranju Veličina: 0.11 MB
Zakon o lobiranju Veličina: 0.11 MB
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Veličina: 0.39 MB
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Veličina: 0.13 MB
Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja Veličina: 0.3 MB
Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja Veličina: 0.02 MB
Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Veličina: 0.18 MB
Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Veličina: 0.04 MB
Pravilnik o Programu osnovne obuke posrednika Veličina: 0.23 MB
Pravilnik o Programu osnovne obuke posrednika Veličina: 0.04 MB
Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje Veličina: 0.1 MB
Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje Veličina: 0.18 MB
Pravilnik o načinu vođenja registra posrednika Veličina: 0.06 MB
Pravilnik o načinu vođenja registra posrednika Veličina: 0.02 MB
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova Veličina: 0.02 MB
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova Veličina: 0.17 MB
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima Veličina: 0.03 MB
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima Veličina: 0.08 MB
Zakon o sudskim veštacima Veličina: 0.22 MB
Zakon o sudskim veštacima Veličina: 0.02 MB
Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima Veličina: 0.02 MB
Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima Veličina: 0.12 MB
Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja Veličina: 0.13 MB
Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja Veličina: 0.02 MB
Zakon o izvršenju i obezbeđenju Veličina: 1.1 MB
Zakon o izvršenju i obezbeđenju Veličina: 0.17 MB
Pravilnik o javnobeležničkom ispitu Veličina: 0.23 MB
Pravilnik o javnobeležničkom ispitu Veličina: 0.08 MB
Zakon o izmenama zakona o javnom beležništvu Veličina: 0.18 MB
Zakon o izmenama zakona o javnom beležništvu Veličina: 0.03 MB
Zakon o javnom beležništvu Veličina: 0.65 MB
Zakon o javnom beležništvu Veličina: 0.35 MB
Zakon o Ustavnom sudu Veličina: 0.04 MB
Zakon o Ustavnom sudu Veličina: 0.46 MB
Zakon o opštem upravnom postupku Veličina: 0.08 MB
Zakon o opštem upravnom postupku Veličina: 0.67 MB
Zakon o obligacionim odnosima Veličina: 0.23 MB
Zakon o obligacionim odnosima Veličina: 1.63 MB
Zakonik o krivičnom postupku Veličina: 1.45 MB
Zakonik o krivičnom postupku Veličina: 0.21 MB
Zakon o rehabilitaciji Veličina: 0.25 MB
Zakon o rehabilitaciji Veličina: 0.02 MB
član 3. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Veličina: 0.03 MB
član 3. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Veličina: 0.21 MB
Direktiva o proceduri ostvarivanja prava na isplatu naknade štete dosuđene odlukom Ustavnog suda Veličina: 0.7 MB
Direktiva o proceduri ostvarivanja prava na isplatu naknade štete dosuđene odlukom Ustavnog suda Veličina: 2.23 MB
Program ispita za izvršitelja Veličina: 0.06 MB
Program ispita za izvršitelja Veličina: 0.2 MB
Pravilnik o ispitu za izvršitelja Veličina: 0.24 MB
Pravilnik o ispitu za izvršitelja Veličina: 0.29 MB
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita Veličina: 0.27 MB
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita Veličina: 0.05 MB
Pravilnik o programu pravosudnog ispita Veličina: 0.56 MB
Pravilnik o programu pravosudnog ispita Veličina: 0.3 MB
Zakon o pravosudnom ispitu Veličina: 0.3 MB
Zakon o pravosudnom ispitu Veličina: 0.07 MB