Sektor za pravosuđe obavlja poslove koji se odnose na:

-        pravosudne uprave, vršenja nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave i uprave u javnim tužilaštvima;

-        vršenje nadzora nad radom Državnog pravobranilaštva; nadzor nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima; kadrovske, analitičke i statističko-evidencione poslove koji se odnose na organizaciju i rad pravosudnih organa;

-       predlaganja mera (zakonodavne, organizacione i materijalne) za unapređenje rada pravosudnih organa;  

-       poslove koji se odnose pravosudne profesije (sudske veštake, sudske tumače i prevodioce, izvršitelje i javne beležnike, posrednike-medijatore);

-       poslove stručnog usavršavanja javnih beležnika, izvršitelja i drugih pravosudnih profesija;

-       poslove podrške pravosudnim ispitima;

-       praćenja stanja i rada u pravosudnim organima i primene propisa u oblasti pravosuđa i ukazivanje na potrebu normativnog uređenja;

-       poslove u vezi sa pravosudnom  stražom