Imenik

Ministarstvo pravde

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd 

PIB: 108510096

Matični broj: 17855204

Šifra delatnosti: 8411,  delatnost državnih organa 

Poslovi Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama obavljaju se u prostorijima u Beogradu u Palati Srbija, Mihajla Pupina broj 2.

Broj telefona: 011 / 7 - 858 - 000

El. pošta:

1. Za državne organe i dostavljanje pozivnica kabinet@mpravde.gov.rs 

2.  Pitanja građana i provera statusa predmeta kontakt@mpravde.gov.rs (radno vreme za prijem elektronskih podnesaka je isključivo od 07.30 do 15.30, ne garantujemo postupanje po podnescima koji stignu pre ili nakog naznačenog radnog vremena)

SMS poruke: 065 / 9 - 858 - 000

Skajp: pravdars

 

Shodno Zakonu o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) organ i stranka opšte u pisanom ili usmenom obliku, na brz i efikasan način, ali tako da se omogući pravna sigurnost i ekonomičnost postupka.

 Stranka elektronskim putem opšti sa organom ako se prethodno sa tim saglasi ili ako je to posebnim propisom određeno.

Ako elektronski dokument koji je poslat stranci nije čitljiv, ona može da zahteva da joj organ uputi taj dokument u drugom pogodnom obliku. Ako nije čitljiv elektronski dokument koji je poslat organu, organ zahteva da stranka podnese taj dokument u drugom pogodnom obliku u roku koji odredi i obaveštava stranku da će se, ako ne postupi u datom roku, smatrati da nije ni podnela dokument.

Podnesak mora da bude razumljiv i da sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupa, a naročito: lično ili poslovno ime, prebivalište, odnosno boravište, sedište i naziv organa kome se podnosi, upravnu stvar koja je predmet postupka, svrhu podneska, adresu na koju organ stranci treba da dostavlja akte i potpis podnosioca podneska.

 

Pres služba

El. pošta: press@mpravde.gov.rs
Telefon: 011/3620 497

Sektor za pravosuđe

Odeljenje za pravosudne profesije

011 3622 350

011 3622 357 

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima 

011 3622 346

Elektronska pošta: 

kontakt@mpravde.gov.rs

Informacije o pravosudnim ispitima

El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs

011 3622 357 

Odsek za ostvarivanje prava na naknadu štete

Telefon: 011 / 7 - 858 - 000

El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Rukovodstvo

Kontakti rukovodstva Ministarstva pravde se mogu pogledati ovde.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Dušan Kuzmanović

dusan.kuzmanovic@mpravde.gov.rs

011/362-0698

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

Adresa elektronske pošte: direkcija@mpravde.gov.rs

Telefon:  011/3622-460

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Telefon: 011/3616-550

Sektor za normativne poslove

Telefon: 011/ 3620 496

Elektronska pošta:  kontakt@mpravde.gov.rs

Sektor za materijalno finansijske poslove

Telefon: 011/3620-561

 El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Sekretarijat Ministarstva pravde

Telefon: 011/3622-345

El. pošta: sekretarijat@mpravde.gov.rs

Sektor za evropske integracije

Kontakt telefon: 011/3620-458

El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Grupa za nadzor nad tajnošću podataka

Telefon: 011/2641-699

El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs