Javni beležnik je samostalan i nezavisan stručnjak iz oblasti prava kome je povereno javno ovlašćenje da sastavlja isprave o pravnim poslovima i drugim činjenicama koje su značajne za promet novca, robe i usluga; da preuzima na čuvanje isprave, novac i druge predmete; kao i da u svojstvu poverenika suda sprovodi i neke sudske postupke.

Kontakt podaci Komore javnih beležnika:

 

Mačkov kamen 14

11040  Beograd

Srbija

Tel: +381 11 2620104 

+381 11 2620-105

+381 11 2620-122