Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima obavlja poslove koji se odnose na:

postupanje po zamolnicama domaćih i stranih sudova i drugih nadležnih domaćih i stranih državnih organa;

ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja okrivljenih lica;

raspisivanje međunarodnih poternica i izdavanje okrivljenih i osuđenih lica;

izvršenje stranih krivičnih presuda i transfer osuđenih lica;

praćenje poslova evropskih integracija u oblasti međunarodne pravne pomoći;

međunarodne kolizione norme u ovoj oblasti;

postojanje i primenu zakonskog i ugovornog reciprociteta;

davanje mišljenja pravosudnim i drugim organima u vezi sa važenjem i primenom međunarodnih ugovora, pojedinih instituta međunarodne pravne pomoći, obaveštenja o propisima;

sačinjavanje informacija i izveštaja iz oblasti međunarodne pravne pomoći;

pripremu i zaključivanje međunarodnih ugovora iz međunarodne pravne pomoći;

saradnju sa UNMIK i drugim međunarodnim organizacijama;

overu isprava za upotrebu u inostranstvu i druge poslove iz delokruga Odeljenja.