Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима

Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима обавља послове који се односе на:

давање сагласности за расписивање међународних потерница; подношење молби за изручење и доношење решења о изручењу;

подношење молби за транзитна изручења и доношење решења о транзитним изручењима; уступање и преузимање кривичног гоњења;

извршење страних кривичних пресуда и трансфер осуђених лица;

поступање по замолницама домаћих и иностраних правосудних и других органа у погледу општих видова међународне правне помоћи;

давање мишљења правосудним и другим органима у вези са поднетим замолницама;

давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем међународних уговора и појединим институтима међународне правне помоћи; давање обавештења о прописима;

давање обавештења о постојању узајамности;

сачињавање извештаја, аналитичких и информационих материјала;

припрему и закључивање билатералних уговора и приступање вишестраним међународним конвенцијама;

сарадња са међународним судовима и међународним организацијама;

праћење послова европских интеграција у циљу усклађивања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ;

евидентирање и кретање предмета међународне правне помоћи, скенирање аката и уношење у базу података;

обавља и друге послове из надлежности Одсека