Међународна правна помоћ у кривичним стварима

Одељење за међународну правну помоћ у кривичним стварима обавља послове који се односе на:

-          поступање по замолницама домаћих и страних судова и других надлежних домаћих и страних државних органа;

-          уступање и преузимање кривичног гоњења окривљених лица;

-          расписивање међународних потерница и  издавање окривљених и осуђених лица;

-          извршење страних кривичних пресуда и трансфер осуђених лица;

-          праћење послова европских интеграција у области међународне правне помоћи;

-          међународне колизионе норме у овој области;

-          постојање и примену законског и уговорног реципроцитета;

-          давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем и применом међународних уговора, као и појединих института међународне правне помоћи, обавештења о прописима;

-          сачињавање информација и извештаја из области међународне правне помоћи;

-          припрему и закључивање међународних уговора из међународне правне помоћи;

-          сарадњу са УНМИК и другим међународним организацијама;

-          оверу исправа за употребу у иностранству и друге послове из делокруга Одељења.