Одељење за међународну правну помоћ

Одељење за међународну правну помоћ обавља послове који се односе на међународну правну помоћ у грађанским и кривичним стварима;

расписивање међународних потерница и изручење окривљених и осуђених лица; уступање и преузимање кривичног гоњења;

извршење страних кривичних пресуда и трансфер осуђених лица;

опште (остале) видове међународне правне помоћи;

поступање у предметима који се односе на грађанско-правне аспекте међународне отмице деце;

давање обавештења о прописима; давање обавештења о узајамности;

признање и извршење страних судских и арбитражних одлука;

оверу јавних исправа ради њихове употребе у иностранству;

сарадњу са међународним судовима и међународним организацијама;

обавља послове у вези са припремом и закључивањем међународних уговора и приступањем међународним вишестраним уговорима;

прати прописе ЕУ и усклађеност домаћих прописа са правним тековинама ЕУ;

обавља аналитичке и информационе послове;

обавља и друге послове из надлежности Одељења