Одсек за међународну правну помоћ у грађанским стварима

Одсек за међународну правну помоћ у грађанским стварима обавља послове који се односе на:

поступање по замолницама домаћих и иностраних правосудних и других органа;

давање мишљења правосудним и другим органима у вези са поднетим замолницама;

давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем међународних уговора и појединих института међународне правне помоћи;

признање и извршење иностраних судских и арбитражних одлука;

који се односе на грађанско-правне аспекте међународне отмице деце;

давање обавештења о прописима;

давање обавештења о постојању узајамности; издавање уверења о прописима;

међународне колизионе норме;

сачињавање извештаја из области међународне правне помоћи и сарадње и израду студијско-аналитичких и информационих материјала;

обављање послова који се односе на израду и примену унутрашњих прописа из области међународне правне помоћи у грађанским стварима;

припрему и закључивање билатералних уговора и приступање вишестраним међународним конвенцијама;

сарадњу са међународним судовима и међународним организацијама;

праћење послова европских интеграција у циљу усклађивања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ;

легализацију јавних исправа ради њихове употребе у иностранству;

евидентирање и кретање предмета међународне правне помоћи, скенирање аката и уношење у базу података;

обавља и друге послове из надлежности Одсека