Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање

Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање обавља послове који се односе на:

међународну сарадњу Министарства и домаћих правосудних органа са страним правосудним органима;

покреће поступак за закључивање двостраних и вишестраних међународних уговора којима се уређују међусобни односи у области правне помоћи, укључујући директну сарадњу правосудних органа у кривичним, грађанским и трговинским стварима (успостављање регионалне правосудне мреже у кривичним и грађанским стварима);

обављање организационих и стручних послова који се односе на учешће на међународним конференцијама и у другим облицима међународне сарадње;

организовање, у сарадњи са Правосудном академијом и на други начин, стручног усавршавања судија и јавних тужилаца из међународног кривичног и међународног приватног права;

учешће у раду и праћење рада специјализованих агенција Уједињених нација, Хашке конференције за међународно приватно право, Европске комисије за демократију посредством права, Европске комисије за ефикасност правосуђа, Савета за регионалну сарадњу и другим међународним организацијама и учешће у њиховом раду;

организовање сарадње са Механизмом за међународне кривичне трибунале, Међународним кривичним судом и телима чију надлежност је прихватила Република Србија потврђеним међународним уговором;

координацију и учешће у припреми стратешких докумената у области спречавања и борбе против корупције и организованог криминала и праћење спровођења стратешких докумената у области спречавања и борбе против корупције и организованог криминала;

међународну правну помоћ у грађанским и кривичним стварима и међународну сарадњу у области правосуђа;

развој и унапређење међународне правне помоћи; прати стање и примену прописа у вези са међународном правном помоћи и припрема одлуке;

даје обавештења и мишљења из области међународне правне помоћи;

прати примену прописа и међународних уговора и указује на потребу нормативног уређивања појединих питања међународне правне помоћи и сарадње са међународним судовима и међународним организацијама;

прати прописе ЕУ и њихову усклађеност са домаћим прописима;

обавља аналитичке и информационе послове из области међународне правне помоћи и међународне сарадње;

учествује у изради закона и других прописа, закључивању билатералних међународних уговора, као и приступање мултилатералним међународним конвенцијама;

организовање консултативних састанака представника органа у вези са спровођењем стратешких докумената у области спречавања и борбе против корупције и организованог криминала;

координацију извештавања Министарства о реализованим активностима из стратешких докумената других органа у области спречавања и борбе против корупције и организованог криминала;

учешће у припреми и спровођењу пројеката у области спречавања и борбе против корупције и организованог криминала;

праћење прописа и стандарда међународних организација;

учешће у припреми прописа који се односе на уређивање области правосуђа и области борбе против корупције и организованог криминала;

институционализацију, финансирање и надзор над радом Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;

координацију међународне и међуинституционалне сарадње у области подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;

праћење примене међународних прописа који се односе на подршку жртвама и сведоцима кривичних дела;

припрему прописа у области подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;

припрему стручних мишљења у вези са заштитом људских права жртава и сведока кривичних дела;

усклађивање прописа Републике Србије са Аcquis Communautaire у области подршке жртвама и сведоцима кривичних дела;

надзор и координација над радом служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима;

обавештавање жртава кривичних дела и њихових породица о пуштању осуђеног лица на слободу у сарадњи са Управом за извршење кривичних санкција;

координацију програма обуке и кампање подизања свести у области права жртава и сведока;

пружање административно техничке подршке раду тела задуженог за праћење и евалуацију рада Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела и друге послове из делокруга Сектора

 

 У Сектору за међународну сарадњу и стратешко планирање образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за међународну сарадњу,

2. Група за сарадњу са Механизмом за међународне кривичне трибунале (ММКТ) и

3. Одељење за међународну правну помоћ