Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање

Сектор за међународну сарадњу и стратешко планирање обавља послове који се односе на:

међународну сарадњу Министарства и домаћих правосудних органа са страним правосудним органима; покреће поступак за закључивање двостраних и вишестраних међународних уговора којима се уређују међусобни односи у области правне помоћи, укључујући директну сарадњу правосудних органа у кривичним, грађанским и трговинским стварима (успостављање регионалне правосудне мреже у кривичним и грађанским стварима);

обављање организационих и стручних послова који се односе на учешће на међународним конференцијама и у другим облицима међународне сарадње;

организовање, у сарадњи са Правосудном академијом и на други начин, стручног усавршавања судија и јавних тужилаца из међународног кривичног и међународног приватног права;

учешће у раду и праћење рада специјализованих агенција Уједињених нација, Хашке конференције за међународно приватно право, Европске комисије за демократију посредством права, Европске комисије за ефикасност правосуђа, Савета за регионалну сарадњу и другим међународним организацијама и учешће у њиховом раду;

организовање сарадње са Механизмом за међународне кривичне трибунале, Међународним кривичним судом и телима чију надлежност је прихватила Република Србија потврђеним међународним уговором;

координацију и учешће у припреми стратешких докумената из надлежности Министарства и праћење спровођења стратешких докумената из надлежности Министарства;

координацију и пројектно повезивање органа који примењују стратешка документа из надлежности Министарства;

прикупљање извештаја органа у вези са спровођењем стратешких докумената из надлежности Министарства;

организовање консултативних састанака представника органа у вези са спровођењем стратешких докумената из надлежности Министарства;

координацију послова и обједињавање прилога за израду Средњорочног плана Министарства; координацију извештавања Министарства о реализованим активностима из стратешких докумената других органа;

учешће у припреми и спровођењу пројеката из надлежности Министарства изузев пројеката који се финансирају из фондова ЕУ;

праћење прописа и стандарда међународних организација;

учешће у припреми прописа који се односе на уређивање области правосуђа и области борбе против корупције и организованог криминала и друге послове из делокруга Сектора