Група за сарадњу са Механизмом за међународне кривичне трибунале (ММКТ)

Група за сарадњу са Механизмом за међународне кривичне трибунале (ММКТ) обавља послове који се односе на:

сарадњу са наведеном институцијом и извршење обавеза које за Републику Србију произилазе из Резолуције Савета безбедности бр. 827 (1993) и Статута Међународног кривичног трибунала за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године (МКТЈ), на основу којег ће надлежни органи одлучивати о уступању кривичног поступка и предаји оптужених ММКТ;

спровођење судских одлука МКТЈ и ММКТ и указивање правне помоћи његовим истражним и судским органима;

сарадњу са другим државним органима, судовима и другим органима и организацијама који учествују у поступку сарадње са ММКТ и одбранама оптужених;

сачињавање извештаја, аналитичких и информационих материјала;

пружање техничке помоћи Националном савету за сарадњу са МКТЈ;

обавља послове који се односе на пружање материјалне помоћи оптуженима и члановима њихових породица у складу са важећим прописима;

евидентирање и кретање предмета који се односе на сарадњу са ММКТ;

обавља и друге послове из делокруга Групе