Група за међународну сарадњу

Група за међународну сарадњу обавља послове који се односе на:

међународну сарадњу Министарства и домаћих правосудних органа са страним правосудним органима;

покреће поступак за закључивање двостраних и вишестраних међународних уговора којима се уређују међусобни односи у области правне помоћи, укључујући директну сарадњу правосудних органа у кривичним, грађанским и трговинским стварима (успостављање регионалне правосудне мреже у кривичним и грађанским стварима);

обављање организационих и стручних послова који се односе на учешће на међународним конференцијама и у другим облицима међународне сарадње;

организовање, у сарадњи са Правосудном академијом и на други начин, стручног усавршавања судија и јавних тужилаца из међународног кривичног и међународног приватног права;

учешће у раду и праћење рада специјализованих агенција Уједињених нација, Хашке конференције за међународно приватно право, Европске комисије за демократију посредством права, Европске комисије за ефикасност правосуђа, Савета за регионалну сарадњу и другим међународним организацијама и учешће у њиховом раду;

организовање сарадње са Механизмом за међународне кривичне трибунале, Међународним кривичним судом и телима чију надлежност је прихватила Република Србија потврђеним међународним уговором; 

обавља и друге послове из надлежности Групе