Одсек за развој и пројектовање ИКТ система

Одсек за развој и пројектовање ИКТ система обавља послове који се односе на:

пројектовање и развој информационо - комуникационe технологијe (ИКТ) у правосудним органима и органима у саставу Министарства (Управа и заводи за извршење кривичних санкција и Дирекција за управљање одузетом имовином);

учешћа у припреми плана рада за послове из делокруга Одсека, извештаја о раду и предлога буџетских средстава за рад; 

учествовања у остваривању функције праћења, усмеравања и координације активности на развоју електронског правосуђа;

послове припреме документације неопходне за набавку и проширење ИКТ система у правосуђу;

праћења реализације уговора везаних за пројектовање и развој софтверских решења у правосуђу;

контроле квалитета спроведеног развоја ИКТ система у правосуђу;

послове међународне сарадње на пројектовању и развоју ИКТ у правосудним органима; пројектовању и развоју ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним органима;

сарадњу са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и софтверских решења од утицаја на развој ИКТ у правосудним органима и друге послове из делокруга Одсека

Шеф Одсека: Ана Ђилас

Контакт телефон: 011 3662 341