Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за материјално-финансијске послове обавља стручно-оперативне и студијско-аналитичке послове који се односе на:

планирање прихода и расхода Министарствa, правосудних органа у делу средстава за запослене;

планирање прихода и расхода за изградњу и унапређење капиталних капацитета правосудних органа и њихово опремање и средстава потребних за покриће других расхода правосудних органа у складу са надлежношћу Министарства;

извршење буџета Министарства и пренос средстава правосудним органима у делу расхода за запослене и других трошкова из надлежности Министарства; квалитативну анализу послова и организације министарства и правосудних органа са аспекта потребних средстава, евидентирање, праћење и анализу утрошка средстава, извештавање;

праћење и анализу наплате судских такси, финансијско - рачуноводствене послове; поступање са средствима судског депозита;

опремање и инвестиционо одржавање зграда правосудних органа;

имовинско-правне послове у вези са прибављањем покретне и непокретне имовине Министарства и правосудних органа;

организацију и спровођење поступака јавних набавки за Министарство и правосудне органе у домену надлежности Министарства;

планирање расхода Министарства у делу који се односи на бесплатну правну помоћ, извршење буџета Министарства и пренос средстава јединицама локалне самоуправе на име рефундације дела средстава за пружену правну помоћ, реализацију додељених средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења;

послове који се односе на координацију, одржавање и развој информационо-комуникационe технологијe (ИКТ) у правосудним органима и унутрашњих јединица и органа у саставу Министарства (Управа и заводи за извршење кривичних санкција и Дирекција за управљање одузетом имовином);

послове међународне сарадње у примени ИКТ у правосудним органима; примену ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним органима;

сарадњу са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и хардверско-софтверских решења од утицаја на развој ИКТ у правосудним органима;

реализацији ИТ програма и пројеката ЕУ и других организација за потребе правосуђа и друге послове из делокруга Сектора.

Контакт телефон: 011/3620-561

Руководилац: Помоћник министра Горан Џафић