Одељење за информационо - комуникационе технологије

Одељење за информационо - комуникационе технологије обавља послове који се односе на:

координацију, одржавање и развој информационо-комуникационe технологијe (ИКТ) у правосудним органима и подршку унутрашњим јединицама и органима у саставу Министарства (установа Управе за извршење кривичних санкција и Дирекције за управљање одузетом имовином);

учешћа у припреми закона, других прописа, стандарда и мера у области примене ИКТ у правосудним органима;

учествовања у припреми плана рада за послове из делокруга Одељења, извештаја о раду и предлога буџетских средстава за рад;

учествовања у остваривању функције праћења, усмеравања и координације активности на развоју електронског правосуђа;

послови међународне сарадње у примени ИКТ у правосудним органима; примена ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним органима;

сарадње са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и хардверско-софтверских решења од утицаја на развој ИКТ у правосудним органима;

учествовања у подизању квалитета података о странкама у поступку, њихова организација која омогућава ефикасну електронску размену између правосудних органа у држави као и успостављање основа за електронску размену са другим регионалним и ЕУ правосудним системима и регистрима;

учествовања у планирању и реализацији ИТ програма и пројеката ЕУ и других организација за потребе правосуђа и друге послове који се односе на ИКТ у правосудним органима, обавља и друге послове из делокруга Одељења

У Одељењу за информационо - комуникационе технологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

6.1 Одсек за развој и пројектовање ИКТ система,

6.2 Одсек за реализацију ИКТ пројеката,

6.3 Одсек за ИКТ инфраструктуру и информационе системе и

6.4 Одсек за техничку подршку и контакт центар