Група за надзор над тајношћу података

Група за надзор над тајношћу података обавља послове који се односе на:

праћење стања у области заштите тајних података;

учествује у припреми прописа који се односе на тајност података;

учествује у припреми мишљења Министарства на предлоге прописа других државних органа у области заштите тајних података;

непосредно врши инспекцијски надзор органа јавне власти у области заштите тајних података, примене критеријума за означавање тајних података, као и примене општих и посебних мера заштите тајних података Републике Србије и страних тајних података;

непосредно врши контролу спровођења мера обезбеђења, коришћења, размене и других радњи обраде тајних података и без претходног обавештавања органа јавне власти;

врши послове надзора и контроле уступања тајних података физичким и правним лицима који пружају услуге органима јавне власти;

налаже мере органима јавне власти за унапређивање заштите тајних података;

подноси кривичне пријаве, захтеве за покретање прекршајног поступка и предлаже покретање другог поступка због повреда одредаба Закона о тајности података;

сарађује са органима јавне власти у спровођењу тог закона у оквиру своје надлежности;

обавља и друге послове који су предвиђени тим законом и прописима донетим на основу тог закона;

припрема годишњи извештај који министар надлежан за правосуђе подноси надлежном одбору Народне скупштине о активностима у спровођењу и контроли примене Закона о тајности података;

води евиденције предвиђене прописима о тајности податка из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

Контакт телефон: 011/264 16 99

Руководилац: Виши саветник Златко Петровић