Накнадно полагање правосудног испита

Корисници услуге: Кандидати који су стекли услов за даље полагање правосудног испита- односно положили су најмање 4 испита, који морају поново поднети захтев за полагање за преостале испите 

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије 

Начин подношења захтева/пријавеОбразац захтева, прилози (пошта, лична достава на писарници) 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд, Правни фалултет у Београду (полагање писменог дела испита) 

Такса: 330,00 динара (Републичка административна такса) 

Накнада: Износ зависи од броја испита који се полажу (за 1 испит = 6.435,00; за 2 испита = 7.645,00; за 3 испита = 8.910,00) 

Рок за одговор: Накнадно полагање је може уследити најраније 2 , анајкасније 6 месеци од завршетка претходног полагања 

Контрола рока: Председник испитног одбора 

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита 

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)