Сектор за међународну правну помоћ

Сектор за међународну правну помоћ обавља послове који се односе на: 

међународну правну помоћ у грађанским и кривичним стварима и међународну сарадњу у области правосуђа;

развој и унапређење међународне правне помоћи;

прати стање и примену прописа у вези са међународном правном помоћи и припрема одлуке;

даје обавештења и мишљења из области међународне правне помоћи;

прати примену прописа и међународних уговора и указује на потребу нормативног уређивања појединих питања међународне правне помоћи и сарадње са међународним судовима и међународним организацијама;

прати прописе ЕУ и њихову усклађеност са домаћим прописима;

обавља студијско-аналитичке и информационе послове из области међународне правне помоћи и међународне сарадње;

учествује у изради закона и других прописа, закључивању билатералних међународних уговора, као и приступање мултилатералним међународним конвенцијама, обавља послове који се односе на сарадњу са Механизмом за међународне кривичне трибунале (ММКТ) и извршење обавеза које за Републику Србију произилазе из Резолуције Савета безбедности бр. 827 (1993) и Статута Међународног кривичног трибунала за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године (МКТЈ), на основу којег ће надлежни органи одлучивати о уступању кривичног поступка и предаји оптужених ММКТ;

спровођење судских одлука МКТЈ и ММКТ и указивање правне помоћи његовим истражним и судским органима;

сарадњу са другим државним органима, судовима и другим органима и организацијама који учествују у поступку сарадње са ММКТ и одбранама оптужених;

сачињавање извештаја, студијско-аналитичких и информационих материјала;

пружање техничке помоћи Националном савету за сарадњу са МКТЈ и пружање материјалне помоћи оптуженима и члановима њихових породица у складу са важећим прописима 

У Сектору за међународну правну помоћ образују се следеће уже унутрашње јединица:

1. Одељење за међународну правну помоћ 

2. Група за сарадњу са Механизмом за међународне кривичне трибунале (ММКТ)

Телефон: 011 7858 000