Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на:

обавља послове који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки за потребе Министарства и јавних набавки које Министарство спроводи за потребе правосудних органа;

израђује годишњи план јавних набавки, годишњи извештај и периодичне извештаје о реализацији јавних набавки Министарства и обавља имовинско-правне послове и прати коришћење непокретности и возила од стране правосудних органа;

припрема акте у вези са променом права коришћења на тим непокретностима и возилима; води евиденцију о непокретностима у сарадњи са правосудним органима;

поступање са средствима судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије, води евиденције и базе података из своје надлежностим, даје стручна мишљења и упутства и друге послове из делокруга Одсека

Руководилац: шеф Одсека Јадранка Савић