Група за грађанско право

Група за грађанско право обавља послове који се односе на: 

нормативне, студијско-аналитичке и управне послове израдe и праћењa примене закона и других прописа и међународних уговора из области грађанског права;

послове израдe стручних мишљења и упутстава за примену прописа из области грађанског права, а које припрема Министарство;

припрему мишљења о нацртима закона и предлозима других прописа чији су предлагачи други органи државне управе у делу који се односи на област грађанског права;

припрему мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи из области грађанског  права;

израду предлога одговора Уставном суду поводом иницијативе или предлога за оцену уставности прописа из области грађаснког права;

праћење стања и примену прописа из области грађанског права и указивање на потребе и правце нормативног уређења;

анализу ефеката прописа;

правно-техничку редакцију прописа из области грађанског права; 

израду правних мишљења о усклађености међународних финансијских уговора са правним системом Републике Србије и друге послове из делокруга Групе.