Одељење за кадрове и послове планирања

У Одељењу за кадрове и послове планирања обављају се послови који се односе на:

припрему Нацрта кадровског плана, планирање кадрова и анализу испуњености Кадровског плана; селекцију и избор кадрова;

припрему Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству;

стручно усавршавање, вредновање радне успешности, награђивање и напредовање државних службеника;

припрему аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника;

обједињавање планова и програма рада Министарства и праћење њиховог извршавања;

безбедност и здравље на раду; поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја;

поступање по решењима и закључцима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

израду и ажурирање Информатора о раду Министарства;

сарадњу са службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

поступање по захтевима Заштитника грађана;

организацију службених путовања, у земљи и иностранству;

послове у вези са коришћењем службених возила;

припрему обавештења и информација у вези са променама у раду Секретаријата и осталих унутрашњих јединица у Министарству;

остваривање сарадње са Управом за заједничке послове републичких органа и друге послове из делокруга Одељења

Руководилац: начелник Одељења Наташа Мандић