Савет за међународно приватно право

Савет за међународно приватно право образован је 27. јануара 2011. године Одлуком Владе Републике Србије.

Задаци Савета су да:

-              прати развој међународног приватног права и усклађеност домаћих прописа са међународним конвенцијама из области међународног приватног права донетим под окриљем Хашке конференције за међународно приватно право и других међународних организација и прописима који представљају изворе међународног приватног права Европске уније;

-              разматра питања везана за приступање Републике Србије међународним организацијама које се баве међународним приватним правом;

-              даје стручна мишљења о потреби приступања Републике Србије међународним конвенцијама из области међународног приватног права, које су од интереса за придруживање Републике Србије Европској унији и за остваривање слобода и права грађана из области које уређују те конвенције;

-              даје стручна мишљења у погледу могућности преузимања у правни систем Републике Србије појединих решења из међународног приватног права Европске уније садржаних у изворима права Европске уније;

-              даје предлоге и стручна мишљења и учествује у усклађивању ставова у раду на припреми инструмената за потврђивање међународних конвенција из области међународног приватног права којима Република Србија приступа;

-              даје стручна мишљења о усклађености домаћих прописа са међународним конвенцијама из области међународног приватног права које су потврђене или којима је потребно приступити, као и са изворима међународног приватног права и учествује у раду на отклањању евентуалних неусклађености;

-              да учествује у стручним расправама о примени конвенција из области међународног приватног права и појединих решења садржаних у изворима међународног приватног права;

-              пружа стручну помоћ у спровођењу едукација у правосуђу у вези са применом потврђених конвенција из области међународног приватног права које организују Правосудна академија и друге установе и органи.