Правосудни испит је јединствен и састоји се из писменог и усменог дела. Кандидат је дужан да у истом року полаже оба дела правосудног испита.

На писменом делу испита решавају се практични задаци из кривичног права и грађанског права.

На усменом делу полажу се предмети:

1. Уставно право и правосудно организационо право;

2. Кривично право;

3. Грађанско право;

4. Трговинско (привредно) право;

5. Међународно приватно право;

6. Управно право;

7. Радно право.

Услове за кандидате, градиво, начин испитивања и друга релевантна питања о правосудном испиту регулишу следећи прописи:

  - Закон о правосудном испиту ("Сл. гласник РС", бр. 16/97)

  - Правилник о програму правосудног испита ("Сл. гласник РС", бр. 51/97)

  - Правилник о полагању правосудног испита ("Сл. гласник РС", бр. 14/98)

  Сва обавештења у вези са полагањем правосудног испита кандидати и друге странке могу добити радним данима одговором на писани захтев Министарству, или на електронску пошту:

  kontakt@mpravde.gov.rs

  Пријем странака у вези са правосудним испитом се не обавља, а уверења о положеном правосудном испиту достављају се искључиво поштом.