Често постављана питања

Да ли су јавни бележници међусобно умрежени, да ли имају увид у податке из катастра непокретности и да ли ће имати електронски приступ централном регистру о промету непокретности?

Јавни бележници имају приступ Регистру уговора о промету непокретности, регистру који воде основни судови. Бележници приликом састављања записа о промету непокретности уносе податке у наведени Регистар, како би се евидентирало која непокретност је предмет уговора, као и ко су странке. Сви бележници са подручја основног суда на коме се непокретност налази имају приступ Регистру.

 

Да ли јавни бележници имају надлежност да решавају проблем истеривања из запоседнутог стамбеног објекта од стране физичког лица које је у објекат бесправно усељено?

Јавни бележници немају то право, с обзиром да не спроводе извршење. Њихови записи имају снагу извршне исправе и могу се користити у извршном поступку, без претходног подношења тужбе.

Да ли је познато, када ће бити омогућено оверавање уговора о промету некретнина код јавних бележника за територије на којима још увек нису именовани?

Где нема именованих јавних бележника, послове овере и састављања записа обављају судови, који ће те послове обављаати до именовања јавних бележника. Не може се прецизирати тачно када ће те послове преузети бележници, с обзиром да то зависи да ли ће на конкурс за именовање за одређени град бити пријављних кандидата, као и да ли ће пријављени кандидати испуњавати услове за именовање.

Да ли су лица која остварују неки вид социјалних примања, ослобођена плаћања дела или пуног износа такси за оверу уговора? (нпр. уговор о становању)

Лица која су примаоци социјалне помоћи плаћају 50% од утврђене награде.

Инвеститорима стамбених објеката јавни бележници не оверавају уговоре за станове у изградњи и станове за које су банке одобриле кредите а који су завршени преко 80%. Како решити проблем у таквим случајевима?

Потребно је да странке имају одговарајућу документацију (грађевинску дозволу, пројектни план и сл.) да би могло да се приступи сачињавау записа или овери уговора.

Захтеви за преиспитивањем тарифе јавних бележника

Министарство је већ приступило снижењу тарифе код заложне изјаве, која је смањена за 60%, у односу на износ награде који је био одређен првобитно донетом тарифом.

Коме се може упутити жалба на Јавнобележничку комору?

Жалба на Комору се упућује Министарству правде - Сектор за правосуђе, а на рад бележника, жалба се може упутити Јавнобележничкој комори и Министарству правде.

Да ли постоји могућност равномерније територијалне расподеле јавних бележника?

Именовањем јавних бележника попуњаваће се предвиђени број јавних бележника, чиме ће се омогућити и већа заступљеност.

Да ли је могуће привремено оверавање уговора о купопродаји непокретности у оквиру судских јединица, уколико неки јавни бележник на територији основног суда ради неефикасно?

Није могуће привремено оверавање уговора о купопродаји непокретности у оквиру судских јединица. Уколико је именован јавни бележник, у његовој искључивој надлежности је оверавање уговора о купопродаји непокретности.

Зашто нису висином награда предвиђене цене услуга за некретнине чија је вредност мања од висине најниже награде?

Најнижа тарифа предвиђена је за вредност непокретности у износу од 1 динара до 600.000 динара.

Да ли ће грађани који су већ користили услуге јавних бележника имати право на рефундацију средстава ако до смањења тарифе дође?

Грађани који су већ користили услуге јавних бележника, неће имати право на рефундацију средстава ако до смањења тарифе дође. Примењиваће се тарифа која је важила у време овере или сачињавања записа.