Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Правосудне професије

Извршитељи

Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 1 део)

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 2 део)

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 3 део)

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Светислав Ћурчић - 4 део)

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Миленко Милић - 1 део)

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Миленко Милић - 2 део)

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 1 део)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 2 део)

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 3 део)

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Жикица Трајковић - 4 део)

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Јелена Вучковић)

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Сања Спасић)

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Ратко Видовић)

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Ненад Боторић)

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Жикица Трајковић)

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Јасмина Трбовић Станковић)

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Стевић)

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Привремено решење (Иван Стевић)

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској одговорности (Трајковић)

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Драговић)

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Марјановић)

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Решење о дисциплинској мери (Младеновић)

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Извршитељ је лице које врши јавна овлашћења поверена Законом о извршењу и обезбеђењу.

Извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва чији чланови могу бити искључиво извршитељи.

Извршитеља именује министар правде за подручје основног суда и подручје привредног суда.

Закон o извршењу и обезбеђењу

Величина: 0.53 MB
Преузимање

Услови за именовање

За извршитеља може се именовати лице које испуњава следеће услове:

-    да је држављанин Републике Србије;

-    да је пословно способно;

-    да је стекло диплому правног факултета;

-    да има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног исуства на правним пословима;   

-    да је достојно да обавља послове извршитеља;

-    да је положило испит за извршитеља;

-    да се над ортачким друштвом чији је он ортак не води стечајни поступак;

-    да се против њега не води истрага за кривично дело, односно да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља.

Достојност за обављање послова извршитеља утврђује се у складу са опште прихваћеним моралним нормама и кодексом професионалне етике извршитеља.

Испит за извршитеља спроводи комисија коју именује министар, чијим се актом уређује и програм и начин спровођења испита. Послови вођења именика извршитеља и заменика у надлежности су Министарства правде