Министар правде у складу са чланом 2. став 2.  Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17) и члана 17. став 4. у вези са чланом 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), објављује оглас за постављење сталних судских преводилаца за кинески и енглески језик за подручје Вишег суду у Зајечару.

Оглас за постављање сталних судских тумача за кинески и енглески језик је објављен у 

„Службеном гласнику РС”, број 8 од 2. фебруара 2024. године.