Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Актуелно > Обавештења 11.09.2013.

Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Влада Републике Србије, на предлог Министарства правде и државне управе, 31. јула 2013. године донела је Закључак бр. 700-6579/2013 о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (у даљем тексту: Акциони план). Закључак чији је саставни део Акциони план објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 71/2013 од 9.8.2013. године.

Национална стратегија реформе правосуђа коју је Народна скупштина усвојила на седници одржаној 1. јула 2013. године (у даљем тексту: Стратегија) представља петогодишњи стратешки оквир који разрађује кључна начела реформе, њихове стратешке циљеве и дугорочне стратешке смернице за остваривање појединих стратешких циљева. Даља разрада конкретних мера и активности врши се кроз Акциони план, који ће се ажурирати сваке године на основу анализе оствареног у претходном периоду. Мере утврђене Акционим планом следе смернице и постављене су краткорочно, средњорочно и дугорочно, зависно од капацитета и потребних активности. Мере се даљe детаљно разрађују кроз активности којима се утврђују рокови, надлежна тела тј. носиоци мера и извори финансирања.

Акциони план садржи индикаторе стратешких циљева и изворе верификације индикатора чиме омогућава системски надзор над спровођењем Стратегије те представља контролни механизам на основу којег ће се проверавати њена делотворност.

Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Величина: 0.48 MB
Преузимање