У априлу ове године изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 30/2018) предвиђена је могућност подношења пореских пријава пореза на имовину (порез на пренос апсолутних права, порез на наслеђе и поклон и порез на имовину) преко јавног бележника.

Министар правде и министар финансија, заједнички, донели су Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника (“Службени гласник РС”, број 50/2018) а како би од 01. јула ове године грађанима омогућили краћи и лакши начин за пријаву пореза у тренутку куповине или наслеђивања непокретности код јавног бележника.

Подношење пореске пријаве преко јавног бележника подразумева да грађанин код јавног бележника у тренутку овере уговора или одржавања рочишта донесе попуњен образац пореске пријаве који ће јавни бележник скенирати, електронски потписати и заједно са исправом за упис права у катастар непокретности, електронски проследити надлежном органу и то одмах након извршене овере или констатовања правноснажности решења о наслеђивању.

 Министарство правде омогућило је електронски систем за достављање свих исправа о промету непокретности (па и пореских пријава) органу надлежном за упис у катастар непокретности, Пореској управи, као и органу јединице локалне самоуправе надлежном за утврђивање, контролу и наплату пореза на имовину, а што је за резултат уштедело грађанима посете шалтерима чак четири различите службе ( вађење извода из листа непокретности, подношење захтева за укњижбу, подношење пореске пријаве Пореској управи, подношење пореске пријаве у општини) и заменило све ове шалтере једним местом – канцеларијом јавног бележника код кога се могу завршити сви ови послови.

Подношење пореских пријава преко јавних бележника за грађане је попуно бесплатан, најлакши и најбржи начин да испуне своју обавезу пријављивања пореза према држави.