У уторак, 29. јануара 2019. године одржан је први састанак Радне групе за израду нацрта измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова. Радна група је основана са задатком да до 30. јуна 2019. године изради радни текст измена и допуна предметног закона као и да изради предлог стратешког оквира за одрживи развој медијације.

На састанку је констатовано да досадашњи резултати примене закона нису још увек задовољавајући, имајући у виду занемарљив број медијација наспрам парничних поступака, поред изузетних резултата постигнутих нарочитим ангажовањем појединих судова и медијатора у претходној години. Циљ реформе је стога пре свега постизање уравнотеженијег односа између медијације и судских поступака као и унапређење квалитета медијација које се спроводе у Републици Србији.

Радна група радиће на даљем унапређењу свих релевантних одредби закона, те ће посебно водити рачуна да измене законског оквира обухватају, између осталог, стандарде и квалификације за медијаторе, центре за медијацију и пружаоце обука за медијацију, прецизирање положаја судија у поступку медијације, извршност клаузула о решавању спорова путем медијације као и споразума постигнутих у медијацији, те подстицаје и друге механизме путем којих би се постепено повећао број медијација.

Радна група ће се у свом раду водити стандардима посредовања садржаним у актима Уједињених нација, Европске уније и Савета Европе те потребом за прилагођавањем стандарда и најбоље праксе домаћим могућностима и потребама.

Радна група је састављена од представника Министарства правде, Високог савета судства, судова, адвокатуре, Правосудне академије, Привредне коморе Србије као и професора правног факултета и медијатора.

Рад радне групе подржавају пројекти који су финансирани од стране Европске Уније, „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“ и „ЕУ уз Правду – Подршка за поглавље 23“.