Један поступак вансудског поравнања у просеку траје само 33 дана, односно 161 дан краће од судског поступка, а просечни трошкови поравнања износе 1.500 динара и то је десет пута мање од просечне висине судских трошкова.

То је показало истраживање упоредном анализом података из 50 насумично одабраних правоснажно окончаних предмета у којима је основни суд одлучивао по тужби за накнаду неимовинске штете због повреде права на суђење у разумном року и 68 закључених вансудских поравнања између Државног правобранилаштва као заступника судова и грађана, по истом основу.

Анализа, коју је спровео Пројекат владавине права USAID, бавила се висином досуђене накнаде, дужином трајања поступка, као и висином трошкова поступка и недвосмислено показала да једно вансудско поравнање уштеди 161 дан суђења и 13.239 динара трошкова, у поређењу са судским поступком.

Просечно, трошкови поступка вансудског поравнања износе 1.500 динара, односно само 3,1 одсто вредности просечно договорене накнаде, што је скоро десет пута мање од просечне висине судских трошкова, која износи 14.739 динара. Толико брже и странка којој је повређено право на суђење у разумном року остварује право на накнаду.

Тако, анализа показује да су процењене кумулативне уштеде у 68 вансудских поравнања закључених у периоду од јула до новембра 2018. године - 900.252  динара трошкова за заступане судове, односно судски буџет, и 10.948 дана у времену потребном за спровођење оваквих поступака пред судом.

Подсећамо да је Закон о заштити права на суђење у разумном року почео да се примењује 1. јануара 2016. године, а усвојен је као одговор на позиве упућене од стране Европског суда за људска права и Европске уније да се развију и примене делотворна решења за прекомерно трајање судских поступака којима би се смањио прилив представки и у Европском суду за људска права, као и у Уставном суду.

Један од начина за накнаду штете дефинисаних у оквиру Закона јесте поравнање између суда који је проузроковао кршење – којег представља Државно правобранилаштво – и грађана чије је право прекршено, а те одредбе о поравнању су до средине 2018. године ретко успешно примењиване због захтевних и дуготрајних поступака који су били последица недовољно прецизних одредби Закона. 

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, министар правде, државни правобранилац и директор Правосудне академије потписали су јула 2018. Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, које премошћава јаз и недостатке Законских одредби, поједностављује поступак поравнања и омогућава да се сва поравнања извршавају из јединственог буџета – буџета Високог савета судства, што омогућава боље праћење потрошње у ову сврху, а самим тим и делотворност примене Упутства.

Пројекат владавине права наставиће да подржава примену Упутства и промоцију вансудског поравнања у поступцима заштите права на суђење у разумном року кроз обуке, којих је до сада одржано шест са укупно 172 полазника, израду промотивних материјала и периодично спровођење оваквих и сличних анализа, те објављивање њихових резултата.

У сарадњи са Државним правобранилаштвом и другим заинтересованим странама, Пројекат владавине права уложиће напоре да се примена института судског и вансудског поравнања прошири и на друге врсте спорова у којима странке заступа Државно правобранилаштво, нарочито имајући у виду уштеде које се оваквим алтернативним методама решавања спорова остварују.