Упутство о надлежностима одељења за надзор

Послови Одељења за надзор у правосудним органима обављају се сагласно:

-    Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 и 101/11), према чијим одредбама Министарство правде врши послове правосудне управе у које спадају и послови праћења рада судова у вези са поступањем у предметима у прописаним роковима и поступање по притужбама и представкама, као и 

-    Закону о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. закон и 101/11), према чијим одредбама Министарство врши надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима.

Судови

Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11- др. закон, 78/11- др. закон и 101/11), уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу на рад суда, кад сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.

Чланом 55. истог закона уређен је поступак по притужби из непосредне надлежности председника суда који је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе у року од 15 дана од пријема притужбе.

Уколико председник суда не одговори у поменутом у року, подносилац притужбе се може обратити непосредно вишем суду, односно другом непосредно вишем правосудном органу.

Према одредби члана 54. истог закона, председник непосредно вишег суда овлашћен је да надзире судску управу нижег суда, као и да тражи од нижег суда обавештења о примени закона и других прописа и да врши непосредан надзор над радом нижег суда.

У складу са чланом 70. Закона о уређењу судова, Министарство правде обавља послове из делокруга који чине правосудну управу, у оквиру којих врши надзор над поступањем по притужбама и представкама.

Јавна тужилаштва

Према члану 34. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. закон и 101/11), јавни тужилац је носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран је за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва, у складу са законом и Правилником о управи у јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“ бр. 110/09, 87/10 и 5/12).

Правилником је прописано да свако ко има оправдан интерес и обратио се јавном тужилаштву за поступање у стварима за које је надлежно јавно тужилаштво, има право на подношење представке или притужбе на рад јавног тужилаштва и да о одлуци по представци и притужби буде обавештен (чл. 72. и 73. Правилника).

Јавни тужилац је дужан да обавести подносиоца представке или притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе, односно представке.

Представка или притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном тужиоцу, а на рад јавног тужиоца непосредно вишем јавном тужиоцу.

Министарство правде, у смислу члана 40. Закона о јавном тужилаштву, врши надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима.