Одељење за опште и материјално-финансијске послове

Одељење за опште и материјално-финансијске послове обавља послове који се односе на:

-          кадровске послове;

-          припреми и изради предлога Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству;

-          спровођење процедуре оцењивања државних службеника;

-          спровођење процедуре интерних и јавних конкурса; спровођења поступка јавних набавки;

-          послове који се односе на припрему финансијског плана Дирекције;

-          праћења реализације финансијских средстава Дирекције;

-          усклађивање стања главне књиге Трезора и помоћних књига;

-          припрема извештаја о извршењу буџета;

-          реализацију плаћања из делокруга Дирекције и друге послове из делокруга Одељења