Признање и извршење страних судских одлука

Страна судска одлука изједначује се са одлуком суда Републике Србије и производи правно дејство у Републици Србији само ако је призна суд Републике Србије.

За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје. Поступак и услови за признање стране судске одлуке прописани су Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља, као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју.

Чланом 92. Закона, као један од услова за признање, прописана је узајамност.  

Закон прописује да се постојање узајамности у погледу признања стране судске одлуке претпоставља, док се супротно не докаже, а у случају сумње у постојање те узајамности, објашњење даје министарство надлежно за послове правосуђа.

Изузеци

- Непостојање узајамности није сметња за признање стране судске одлуке донесене у брачном спору и у спору ради утврђивања и оспоравања очинства или материнства, као и ако признање или извршење стране судске одлуке тражи српски држављанин.

- Такође, одлуке страних судова које се односе на лично стање (статус) држављанина државе чија је одлука у питању признају се у Републици Србији без преиспитивања  постојања узајамности.

Алжир
Aустрија (одлуке о издржавању, одлуке изaбраних судова)
Белгија (одлуке о издржавању)
Босна и Херцеговина
Бугарска
Чешка
Словачка
Француска
Грчка
Ирак (одлуке о имовинскоправним захтевима)
Италија (арбитражне одлуке)
Кипар
Мађарска
Северна Македонија
Монголија
Пољска
Румунија
Русија
Украјина
Црна Гора
Норвешка   
    

 

Са државама са којима није успостављена дипломатска узајамност, Министарство правде објашњење о узајамности даје на основу законских прописа односне државе којима је регулисана ова материја, односно постојања фактичке узајамности. У тим случајевима потребно је поднети захтев овом министарству за давање објашњења. 

Конвенција УН о остваривању алиментационих потраживања у иностранству прописује поступак и услове за признање страних судских одлука којима је утврђена обавеза издржавања.

Централни орган у Републици Србији преко ког се примају захтеви за остваривање алиментационих потраживања у иностранству је Министарство финансија.

Податак о потписницима ове конвенције можете преузети овде.

Конвенција о признању и извршењу арбитражних одлука

Податак о потписницима ове конвенције можете преузети овде.

 

Уплатница Величина: 0.26 MB