Ревидирани Акциони план за Поглавље 23 и Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025 (22.07.2020)

Ревидирани АП 23 усвојен на седници Владе РС 10. јула 2020. године Величина: 2.65 MB
Revised AP23 adopted at the Government session on 10 July 2020 Величина: 0.59 MB
Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025 Величина: 0.15 MB
Judicial Development Strategy for the period of 2020-2025 Величина: 0.16 MB
Одлука о оснивању Координационог тела за спровођење АП 23 Величина: 0.53 MB