Одсек за инвестиције и имовинско-правне послове

Одсек за инвестиције имовинско-правне послове обавља послове који се односе на:

обезбеђење смештајних услова правосудних органа и инвестиционо и капитално одржавање објеката, набавку канцеларијске и рачунарске опреме, даје општа усмерења и пружа стручну помоћ правосудним органима у вези са текућим одржавањем и опремањем;

врши контролу изведених радова и радова у току;

реализује закључене уговоре о набавци радова, услуга и добара;

предлаже помоћнику министра пренос и распоређивање средстава;

врши израду извештаја и информација о текућим инвестицијама, обавља имовинско-правне послове и прати коришћење непокретности и возила од стране правосудних органа;

припрема акте у вези са променом права коришћења на тим непокретностима и возилима;

води евиденцију о непокретностима у сарадњи са правосудним органима;

поступање са средствима судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије, води евиденције и базе података из своје надлежностим, даје стручна мишљења и упутства, води евиденције и базе података из своје надлежности, даје стручна мишљења и упутства и друге послове из делокруга Одсека

Руководилац: шеф Одсека Слободан Поповић