Одсек за инвестиције

Одсек за инвестиције обавља послове који се односе на:

обавља се послови који се односе на обезбеђење смештајних услова правосудних органа и инвестиционо и капитално одржавање објеката, набавку канцеларијске и рачунарске опреме, даје општа усмерења и пружа стручну помоћ правосудним органима у вези са текућим одржавањем и опремањем;

врши контролу изведених радова и радова у току;

реализује закључене уговоре о набавци радова, услуга и добара;

предлаже помоћнику министра пренос и распоређивање средстава;

врши израду извештаја и информација о текућим инвестицијама, води евиденције и базе података из своје надлежности, даје стручна мишљења и упутства и друге послове из делокруга Одсека

Руководилац: шеф Одсека Слободан Поповић