Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

Одељење за финансијско-рачуноводствене послове oбавља финансијско рачуноводствене послове који се односе на:

извршење буџета Mинистарства и  пренос средстава правосудним органима у делу расхода за запослене и друге трошкове правосудних органа из надлежности Министарства, евидентирање, праћење и анализу утрошка средстава, извештавање, усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама;

успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором и индиректним корисницима;

координација при састављању анализе периодичних извештаја и завршних рачуна индиректних корисника;

обрада и евиденција и чување пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора;

сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података индиректних корисника;

обраду документације и давање налога за све врсте плаћања за Министарство  и пренос средстава индиректним корисницима;

реализација уговора које је Министарство закључило за своје и потребе правосудних органа, даје стручна мишљења и упутсва и обавља и друге послове из делокруга Одељења

У Одељењу за финансијско-рачуноводствене послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.  Група за финансијску подршку систему бесплатне правне помоћи и реализацију средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења