Одељење за правосудне професије

Одељење за правосудне професије обавља послове који се односе на:

судске вештаке,  судске преводиоце и тумаче, посреднике,  јавне бележнике, јавнобележничке помоћнике, јавне извршитеље и заменике јавних извршитеља (поступак именовања, разрешења, утврђивања дисциплинске одговорности);

вршење надзора над радом јавних бележника и јавних извршитеља и надзора над радом Јавнобележничке коморе и Коморе јавних извршитеља;

поступање по притужбама на рад јавних бележника, јавних извршитеља, вештака, тумача и посредника;

давање правних мишљења и упутстава ради законитог и правилног обављања јавнобележничке, јавноизвршитељске и других делатности у оквиру правосудних професија; послове издавања уверења за посреднике;

вођење Регистра вештака, Регистра посредника, Регистра лица која спроводе обуке за посреднике, Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља, евиденције о јавним бележницима и тумачима и преводиоцима у складу са законом;

послове који се односе на пружање административно техничке подршке Комисији за полагање испита за јавне бележнике и извршитеље, вођење евиденције о кандидатима који су положили јавноизвршитељски и јавнобележнички испит;

послове подршке Дисциплинској комисији за утврђивање дисциплинске одговорности јавних извршитеља и Дисциплинске комисије министарства за утврђивање дисциплинске одговорности јавних бележника;

послове подршке Комисији за спровођење конкурса за именовање јавних извршитеља, Комисији која учествује у поступку одузимања дозволе за посредовање;

сачињавање годишњих извештаја о раду јавних бележника, јавних извршитеља и посредника;

организује стручно усавршавање и обуку за јавне бележнике,  јавне извршитеље и  друге правосудне професије, у оквиру пројеката и у сарадњи са одговарајућим коморама;

праћење рада међународних конференција у вези са радом јавних бележника и јавних извршитеља,  праћење стања и примене прописа из ових области;

послове организовања правосудног испита и пружање административно техничке подршке Испитним одборима за правосудни испит; 

указивање на потребу и правце нормативног уређења и друге послове из делокруга Одељења