Сектор за правосуђе

Сектор за правосуђе обавља послове који се односе на:

послове правосудне управе у судовима и тужилаштвима, вршења надзора над обављањем послова правосудне управе у судовима и у јавним тужилаштвима;

вршење надзора над радом Државног правобранилаштва; надзор над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавним тужилаштвима;

кадровске, аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на организацију и рад правосудних органа;

утврђивање потребног броја приправника у судовима и тужилаштвима, утврђивање критеријума и мерила за утврђивање потребног броја судског и тужилачког особља;

предлагање судија поротника Високом савету судства, предлагања мера (законодавне, организационе и материјалне) за унапређење рада правосудних органа;

послове који се односе на правосудне професије (судске вештаке, судске тумаче и преводиоце, јавне извршитеље и јавне бележнике, посреднике-медијаторе), поступак именовања, надзора и праћења рада представника правосудних професија: послове стручног усавршавања јавних бележника, јавних извршитеља и других правосудних професија;

послове надзора Јавнобележничке коморе и Коморе јавних извршитеља,  послове подршке организовања правосудног испита, испита за преводиоце и тумаче;

вођења регистра вештака, регистра посредника, Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља;

послове подршке Дисциплинској комисији за утврђивање дисциплинске одговорности јавних извршитеља и Комисији министарства која одлучује о жалбама против одлука Дисциплинске комисије Јавнобележничке коморе;

послове подршке Комисији за спровођење конкурса за именовање јавних извршитеља, спровођење правосудног испита, испита за јавне бележнике, јавноизвршитељског испита;

за праћења стања и рада у правосудним органима и примене прописа у области правосуђа и указивање на потребу нормативног уређења; послова у вези са  испуњавањем обавеза Републике Србије према Комисији за утврђивање ефикасности правосуђа–CEPEJ;

вођење Регистра пружалаца бесплатне правне помоћи и подршке,  издавање и одузимање дозвола лицима у органу управе за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи или бесплатне правне подршке, надзор над њиховим радом, организацију обуке за лица овлашћена за одлучивање о захтеву за бесплатну правну помоћ, управно-правне послове у поступку решавања по жалбама на решења о одбијању захтева за бесплатну правну помоћи или бесплатну правну подршку органа управе и решења о укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи или бесплатне правне подршке, надзор над спровођењем Закона о бесплатној правној помоћи, поступак покретања контроле квалитета пружања бесплатне правне помоћи, анализу прикупљених података о броју и структури корисника бесплатне правне помоћи;

послове који се односе на развој информационо-комуникационe технологијe (ИКТ) у правосудним органима и унутрашњих јединица и органа у саставу Министарства (Управа и заводи за извршење кривичних санкција и Дирекција за управљање одузетом имовином);

послове међународне сарадње у примени ИКТ у правосудним органима;

примену ИКТ у циљу унапређења организације, развоја и начина рада у правосудним органима;

сарадњу са надлежним органима у поступку припреме, израде и спровођења стратегије, прописа, стандарда, планова, програма, пројеката и хардверско-софтверских решења од утицаја на развој ИКТ у правосудним органима;

реализацији ИТ програма и пројеката ЕУ и других организација за потребе правосуђа и друге послове који се односе на ИКТ у правосудним органима.“


У Сектору за правосуђе образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за надзор у правосудним органима;

Одсек за кадровске и аналитичке послове

Одељење за правосудне професије

Група за ИКТ системе у кривично-правној материји, прекршајној материји, унутрашњим јединицама Министарства и органима управе у саставу Министарства

Група за ИКТ системе у грађанско-правној и управној материји

 

Телефон: 011 78 58 000 

Руководилац: Помоћник министра Јелена Деретић