Правни извори

Правни извори за полагање правосудног испита прописани су Правилником о програму правосудног испита.

Кандидати су дужни да прате и користе измене правних извора које настану после ступања овог правилника на снагу (измене и допуне, укидање и доношење нових прописа).

1. Уставно право и правосудно организационо право:

• Устав Савезне Републике Југославије
• Устав Републике Србије
• Устав Републике Црне Горе
• Закон о избору савезних посланика у Веће грађана Савезне скупштине
• Закон о избору савезних посланика у Веће република Савезне скупштине (Републике Србије и Републике Црне Горе)
• Закон о избору народних посланика (Републике Србије)
• Закон о избору одборника и посланика (Републике Црне Горе)
• Пословник Већа грађана Савезне скупштине
• Пословник Већа републике Савезне скупштине
• Пословник Народне скупштине Републике Србије
• Пословник Скупштине Републике Црне Горе
• Закон о избору и разрешењу председника Републике (Савезне Републике Југославије)
• Закон о избору председника Републике (Републике Србије)
• Закон о избору председника Републике (Републике Црне Горе)
• Уредба о образовању савезних министарстава и других савезних органа и организација и служби Савезне владе
• Закон о државној управи (Републике Србије)
• Закон о министарствима (Републике Србије)
• Закон о начелима организације државне управе (Републике Црне Горе)
• Уредба о организацији и начину рада државне управе (Републике Црне Горе)
• Закон о Савезном уставном суду
• Закон о поступку пред Уставним судом и правном дејству његових одлука (Републике Србије)
• Закон о Уставном суду Републике Црне Горе
• Закон о територијалној организацији Републике Србије
• Закон о локалној самоуправи
• Закон о подели Социјалистичке Републике Црне Горе на општине
• Закон о локалној самоуправи (Републике Црне Горе)
• Статут Аутономне покрајине Војводине
• Закон о Савезном суду
• Закон о судовима (Републике Србије)
• Закон о судовима (Републике Црне Горе)
• Закон о војним судовима
• Закон о Савезном државном тужиоцу
• Закон о јавном тужилаштву (Републике Србије)
• Закон о државном тужиоцу (Републике Црне Горе)
• Закон о војном тужиоцу
• Закон о адвокатури (Републике Србије)
• Закон о адвокатури и служби правне помоћи (Републике Црне Горе)
• Закон о југословенском држављанству
• Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије
• Закон о држављанству Социјалистичке Републике Црне Горе
• Закон о службеној употреби језика и писма (Републике Србије)
• Закон о референдуму и народној иницијативу (Републике Србије)
• Закон о референдуму (Републике Црне Горе)

2. Кривично право

• Кривични закон СРЈ
• Кривични закон Републике Србије
• Законик о кривичном поступку
• Закон о јавном реду и миру
• Закон о оружју и муницији
• Закон о привредним преступима
• Закон о прекршајима
• Уџбеник Кривично право

3. Грађанско право

• Закон о основама својинскоправних односа
• Закон о облигационим односима
• Закон о браку и породичним односима
• Закон о наслеђивању (Републике Србије)
• Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта
• Закон о ескпропријацији (Републике Србије)
• Закон о промету непокретности (Републике Србије)
• Закон о грађевинском земљишту (Републике Србије)
• Закон о одржавању стамбених зграда (Републике Србије)
• Закон о изградњи објеката (Републике Србије)
• Закон о становању (Републике Србије)
• Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима (Републике Србије)
• Закон о ауторском праву
• Закон о патентима
• Закон о жиговима
• Закон о моделима и узорцима
• Закон о географским ознакама порекла
• Закон о парничном поступку
• Закон о извршном поступку
• Закон о ванпарничном поступку

4. Трговинско (привредно) право

• Закон о предузећима
• Закон о јавним предузећима и обављање делатности од општег интереса (Републике Србије)
• Закон о приватним предузетницима (Републике Србије)
• Закон о задругама (Савезне Републике Југославије и Републике Србије)
• Закон о банкама и другим финансијским организацијама
• Закон о Народној банци Југославије
• Закон о Привредној комори Југославије
• Закон о привредним коморама (Републике Србије)
• Закон о осигурању имовине и лица
• Закон о приватизацији (Републике Србије)
• Закон о страним улагањима
• Закон о концесијама (Републике Србије)
• Закон о слободним зонама
• Закон о спољнотрговинском пословању
• Уредба о ближим условима за отварање и рад представништва страних лица у Југославији
• Уредба о заступању страних лица у Југославији
• Закон о трговини
• Закон о облигационим односима
• Опште узансе за промет робом
• Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају
• Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају
• Закон о поморској и унутрашњој пловидби
• Закон о облигационим и основама својинскоправних односа у ваздушном саобраћају
• Закон о меници
• Закон о чеку
• Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
• Закон о санацији, стечеју и ликвидацији банака
• Закон о платном промету
• Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима
• Закон о девизном пословању
• Закон о хартијама од вредности
• Закон о поступку за упис у судски регистар
• Уредба о упису у судски регистар
• Закон о парничном поступку
• Закон о ванпарничном поступку
• Закон о извршном поступку

5. Међународно приватно право

• Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља
• Закон о југословенском држављанству
• Закон о кретању и боравку странаца
• Закон о страним улагањима
• Закон о концесијама (Републике Србије)
• Закон о предузећима
• Закон о основама својинскоправних односа
• Закон о поморској и унутрашњој пловидби
• Закон о облигационим и основама својинскоправних односа у ваздушном саобраћају
• Закон о меници
• Закон о парничном поступку
• Париска конвенција за заштиту индустријске својине
• Мадридски аранжман о међународној регистрацији фабричких и трговачких жигова
• Хашка конвенција о одређивању меродавног права за друмске саобраћајне незгоде
• Хашка конвенција о сукобу закона код форме тестаменталних располагања
• Хашка конвенција о укидању захтева легализације
• Њујоршка конвенција о признању и извршењу сраних арбитражних одлука
• Конвенција Уједињених нација о међунараодној продаји робе (УНЦИТРАЛ)
• Женевски једнообразовни закон о меницама
• Једнообразовна правила и обичаји за документарне акредитиве Међународне трговачке коморе у Паризу.

6. Управно право

• Устав Савезне Републике Југославије
• Устав Републике Србије
• Уредба о образовању савезних министарстава и других савезних органа и организација и служби Савезне владе
• Закон о Влади Републике Србије
• Закон о државној управи (Републике Србије)
• Закон о о министарствима (Републике Србије)
• Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у министарствима и посебним организацијама (Републике Србије)
• Уредба о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта (Републике Србије)
• Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе
• Закон о радним односима у државним органима (Републике Србије)
• Закон о територијалној организацији Републике Србије
• Закон о локалној самоуправи
• Статут Аутономне покрајине Војводине
• Закон о југословенском држављанству
• Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије
• Закон о општем управном поступку
• Закон о управним споровима

7. Радно право


• Закон о основама радног односа
• Закон о раду
• Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе
• Закон о радним односима у државним органима
• Закон о запошљавању и остваривању права назапослених лица
• Закон о штрајку
• Закон о основама пензијског и инвалидског осигурања (СРЈ)
• Закон о пензијском и инвалидском осигурању
• Закон о здравственом осигурању