Конкурс за именовање јавних извршитеља

Корисници услуге: Дипломирани правници са положеним испитом за извршитеља 

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије 

Начин подношења захтева/молбе: Пријава (образац) са пратећом документацијом 

Услови:

 За извршитеља може се именовати лице које испуњава следеће услове:

-    да је држављанин Републике Србије;

-    да је пословно способно;

-    да је стекло диплому правног факултета;

-    да има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног исуства на правним пословима;   

-    да је достојно да обавља послове извршитеља;

-    да је положило испит за извршитеља;

-    да се над ортачким друштвом чији је он ортак не води стечајни поступак;

-    да се против њега не води истрага за кривично дело, односно да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља.

Достојност за обављање послова извршитеља утврђује се у складу са опште прихваћеним моралним нормама и кодексом професионалне етике извршитеља.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

Такса: 760 динара 

Накнада: 6300 динара 

Рок за одговор: 60 дана од уредно предатог захтева 

Контрола рока: Контроли врши обрађивач захтева/пријаве 

Правни оквир: Правилник о условима и начину одржавања конкурса за именовање извршитеља  и Закон о извршењу и обезбеђењу 

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Извештај о пруженим услугама: Током 2015. године именовано је укупно 23 извршитеља на основу једног  спроведеног конкурса и 8 заменика извршитеља.