Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Правосудне професије > Посредници

Јавни позив за издавање дозвола за посредовање и упис у Регистар посредника

Министар правде  на основу  чл. 40  и 42. Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014) и чл. 2, 3. и 4. Правилника о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање („Службени гласник РС”, број 55/2014), а у вези са чланом 33. Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), објављује јавни позив за издавање дозвола за посредовање у решавању спорова и упис у Регистар посредника:
 
I
 
 За обављање послова посредника лице мора да испуњава следеће услове:
 
-да је пословно способно;
-да је држављанин Републике Србије;
-да је завршило основну обуку за посредника;
-да има високу стручну спрему;
 -да није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини  недостојним за обављање послова посредовања;
-да има дозволу за посредовање;
-да је уписано у Регистар посредника.
 

 

II

Уз захтев за издавање дозволе за посредовање и упис у Регистар посредника подносилац захтева  доставља  доказе о испуњености услова за издавање дозволе за посредовање, и то:

 - фотокопију  дипломе о стеченом високом образовању оверену пред надлежним органом;

 - доказ о завршеној основној обуци за посредника;

 - фотокопију  личне карте или фотокопију  електронског читача личне карте;

 - доказ о уплати таксе  прописане посебним законом.

За одлучивање о захтеву за издавање дозволе неопходна су такође следећа документа, која подносилац захтева може доставити уз захтев или затражити од Министарства правде да прибави службеним путем:

- извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или овереној копији);

 - уверење о држављанству (у оригиналу или овереној копији, не старије од шест месеци);

- извод из казнене евиденције МУП РС;

- Уверење да се лице не налази под старатељством, односно у евиденцији штићеника, коју издаје Градски завод за социјални рад у месту пребивалишта лица на које се уверење односи.

Уколико подносилац захтева жели да Министарство правде прибави ова документа службеним путем, потребно је да попуни и потпише изјаву и да исту приложи уз захтев. У овом случају, време потребно за издавање дозволе за посредовање и упис у регистар се продужава за време које је неопходно да министарство прибави документа службеним путем.

НАПОМЕНА: Лица која се до дана почетка примене Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014) налазе на списковима посредника које воде надлежни судови и други органи или на списку посредника Центра за посредовање, као и лица која су до почетка примене овог закона завршила програм обуке за посреднике, у складу са Правилником програма обуке за посредника ("Службени гласник РС", број 44/05), нису обавезна да заврше основну обуку за посреднике прописану новим законом
 
III
 
Захтев за издавање дозволе за  посредовање и за упис у Регистар посредника  тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама тарифни бројеви  9. и 19, у укупном износу од 1.970,00, и то 500,00 динара на име решења у вези са поднетим захтевом, а за решење о упису у Регистар посредника 1.470,00 динара

Такса се уплаћује на број жиро рачуна 840-742221843-57, модел и позив на број 97 50-016, сврха уплате „Републчка административна такса“, прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев сa доказима доставити на адресу: Министарство правде  Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Јавни позив за издавање дозвола за посредовање и упис у Регистар посредника”.

 

Захтев се подноси на обрасцу који је одштампан уз јавни позив или се може преузети овде.

Лице задужено за давање обавештења поводом јавног позива за именовање посредника је Марина Алавантић Алексић, телефон број 011/3622-357, e-mail: marina.aleksic@mpravde.gov.rs

Изјава

Величина: 0.02 MB
Преузимање