Ђорђе Цветинчанин, секретар министарства у Министарству правде
О нама > Руководство

Ђорђе Цветинчанин

djordje.cvetincanin@mpravde.gov.rs
телефон: 011/3622-345

Ђорђе Цветинчанин, секретар министарства у Министарству правде, рођен је 1955. године у Сремској Митровици.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1978. године. Судијски приправнички стаж обавио је у Вишем суду у Сремској Митровици и правосудни испит положио 1979. године.

Судија Општинског суда у Сремској Митровици од 1980., а затим и председник истог суда од 1988. до 1993. године.

У Министарству правде Републике Србије од 1993. године шеф Кабинета министра, а од 1997. до 2001. секретар министарства.

У периоду oд 1991. до 2004. године адвокат.

Почев од марта 2004. до августа 2012. године секретар министарства у Министарству државне управе и локалне самоуправе, затим Министарству за људска имањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

За секретара министарства у Министарству правде и државне управе, постављен је 23. августа 2012. године.

Члан је Високог службеничког савета.

Ожењен, отац две кћери.

 

Секретар Министарства за свој рад одговара министру и помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима. Секретара  министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра, према Закону о државним службеницима.

Овлашћен је да потписује:

акта којима одлучује о правима и дужностима државних службеника и намештеника, а у складу са чл. 140. став 2. и 171. став 3. Закона о државним службеницима, изузев акта којим се заснива и престаје радни однос, решења о распоређивању и решења којима с одређује плата запослених;

дописе судовима, тужилаштвима и органима унутрашњих послова у циљу прибављања документације потребне за рад по захтевима који су у вези с накнадом штете неоправдано осуђених лица и неосновано лишених слободе;

план и решења о приправности за запослене;

уверења и потврде из области радних односа, а на основу члана 161. ЗУП-а;

налоге за коришћење службених возила;

налоге за службена путовања запослених у земљи, уз претходну сагласност помоћника министра; решења о годишњем одмору за запослене, изузев решења о годишњем одмору постављених лица;

дописе и обавештења упућене Служби за управљање кадровима;

податке о месечној евиденцији броја запослених и постављених лица у министарству;

табеларне приказе података о остваривању кадровског плана министарства;

друге захтеве упућене Управи за заједничке послове републичких органа који су од заједничког интереса за министарство.  

Опис послова:

Секретар Министарства правде Ђорђе Цветинчанин обавља следеће послове:

-          руководи и координира рад Секретаријата;

-          планира, усмерава и надзире рад Секретаријата;

-          помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима из делокруга Министарства;

-          остварује сарадњу са другим органима државне управе, службама Владе, Управом за заједничке послове републичких органа и другим органима;

-          обавља и друге послове по налогу министра.