Povodom  teksta objavljenog na portalu „Novosti online” pod nazivom „Rad tužilaštva će biti ozbiljno ugrožen” Ministarstvo pravde napominje da je Nacrtom zakona o javnom tužilaštvu predviđeno da će upućivanje sadašnjih zamenika javnih tužilaca, odnosno budućih javnih tužilaca, koje je počelo pre konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važiti do isteka vremena upućivanja. Dakle 21 zamenik javnog tužioca će ostati privremeno upućen u Više javno tužilaštvo u Beogradu sve do isteka perioda upućivanja, a za to vreme Visoki savet tužilaštva treba u skladu sa zakonom da raspiše konkurs za popunu tih javnotužilačkih mesta i omogući da ona ne ostanu nepopunjena i da rad Višeg javnog tužilaštva u Beogradu bude efikasan, a za šta je ovaj organ i nadležan. I cilj promena Ustava je bio da Visoki savet tužilaštva, kao organ koji štiti samostalnost javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačkih funkcija, upravo preuzme odgovornost za upravljanje javnim tužilaštvom i njegov rad učini efikasnim.

Ovim nacrtom zakona je predviđeno da javni tužilac može iz opravdanih razloga, uz svoju pismenu saglasnost, biti privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine, bez mogućnosti ponovnog upućivanja u isto javno tužilaštvo kako se ne bi zaobilazilo pravilo da se javnotužilačko mesto popunjavanja izborom posle raspisanog javnog konkursa i kako privremeno upućivanje ne bi postalo pravilo već izuzetak. Time se trajno rešava status nosioca javnotužilačke funkcije, a ne privremeno kroz upućivanje, koje u nekim slučajevima traje i 12 godina. Samim tim se gubi i svrha primene ovog instituta, a to je privremena popuna javnotužilačkog mesta do okončanja izbora javnog tužioca na javnom konkursu. Ističemo da je Državno veće tužilaca na sednici koja je juče održana jednoglasno podržalo nacrte javnotužilačkih zakona, a upravo je Državno veće tužilaca ovlašćeno da daje mišljenja na nacrte zakona, kao i da se stara o nesmetanom funkcionisanju svih javnih tužilaštava u Republici Srbiji.

Pored toga, propisivanjem dopuštenosti privremenog upućivanja iz javnog tužilaštva niže instance u javno tužilaštvo više instance mogao bi potencijalno bi se prejudicira i ishod javnog konkursa ukoliko lice koje je na taj način privremeno upućeno konkuriše za javnog tužioca baš u tom javnom tužilaštvu više instance.

Upravo je Venecijanska komisija u paragrafu 107. Mišljenja na nacrte javnotužilačkih zakona iz decembra 2022. godine ukazala da: „Privremena upućivanja nisu pravi način za rešavanje takvih strukturnih  pitanja. Ponovljena i strukturalna upotreba privremenih upućivanja stvara nepotrebnu nesigurnost za dotične javne tužioce i potencijalni rizik od proizvoljne primene takvih upućivanja. Strukturna pitanja treba rešavati redovnim izborom i popunjavanjem upražnjenih javnotužilačkih mesta, što je zadatak koji je poveren Visokom savetu tužilaštva.”

Napominjemo da će i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije biti usklađen sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu u pogledu privremenog upućivanja javnih tužilaca.