Grupa za koordinaciju sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Grupa za koordinaciju sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije obavlja poslove koji se odnose na:

-          učešće u pripremi Strategije i Akcionog plana;

-          praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana;

-          koordinaciju i povezivanje organa koji primenjuju Strategiju;

-          prikuplja izveštaje organa u vezi sa sprovođenjem Strategije;

-          organizuje konsultativne sastanke predstavnika organa u vezi sa sprovođenjem Strategije i Akcionog plana;

-          učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata iz ove oblasti;

-          ostvarivanje saradnje sa međunarodnim institucijama koje se bave borbom protiv korupcije;

-          praćenje propisa i standarda koji se odnose na ovu oblast;

-          učešće u pripremi propisa koji se odnose na uređivanje oblasti borbe protiv korupcije i druge poslove iz delokruga Grupe

Kontakt telefon: 011/363-1779