Sektor za međunarodnu pravnu pomoć

Sektor za međunarodnu pravnu pomoć obavlja poslove koji se odnose na: 

- međunarodnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima i međunarodnu saradnju u oblasti pravosuđa;

- razvoj i unapređenje međunarodne pravne pomoći;

- prati stanje i primenu propisa u vezi sa međunarodnom pravnom pomoći i priprema odluke;

- daje obaveštenja i mišljenja iz oblasti međunarodne pravne pomoći;

- prati primenu propisa i međunarodnih ugovora i ukazuje na potrebu normativnog uređivanja pojedinih pitanja međunarodne pravne pomoći i saradnje sa međunarodnim sudovima i međunarodnim organizacijama;

-  prati propise EU i njihovu usklađenost sa domaćim propisima;

- obavlja studijsko-analitičke i informacione poslove iz oblasti međunarodne pravne pomoći i međunarodne saradnje;

- učestvuje u izradi zakona i drugih propisa, zaključivanju bilateralnih međunarodnih ugovora, kao i pristupanje multilaterlnim međunarodnim konvencijama 

Telefon: 011 7858 000 

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Nikola Naumovski