Sektor za materijalno-finansijske poslove

Sektor za materijalno-finansijske poslove obavlja stručno-operativne i studijsko-analitičke poslove koji se odnose na:

-          planiranje prihoda i rashoda  Ministarstva, pravosudnih organa u delu sredstava za zaposlene;

-          planiranje prihoda i rashoda za izgradnju i unapređenje kapitalnih kapaciteta pravosudnih organa i njihovo opremanje i srestava potrebnih za pokriće drugih rashoda pravosudnih organa u skladu sa nadležnošću Ministarstva;

-          izvršenje budžeta Ministarstva i Upravnog inspektorata i prenos sredstava pravosudnim organima u delu rashoda za zaposlene;

-          kvalitativnu analizu poslova i organizacije ministarstva i pravosudnih organa sa aspekta potrebnih sredstava, evidentiranje, praćenje i analizu utroška sredstava, izveštavanje;

-          praćenje i analizu naplate sudskih taksi;

-          finansijsko-računovodstvene poslove;

-          postupanje sa sredstvima sudskog depozita;

-          opremanje i investiciono održavanje zgrada pravosudnih organa;

-          imovinsko-pravne poslove u vezi sa pribavljanjem pokretne i nepokretne imovine Ministarstva i pravosudnih organa;

-          oranizaciju i sprovođenje postupaka javnih nabavki za Ministarstvo i pravosudne organe u domenu nadležnosti Ministarstva;

-          druge poslove iz oblasti materijalno-finansijskih poslova;

 

U Sektoru za materijalno-finansijske poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za budžet i analitičko-planske posloveOdsek za finansijsko-računovodstvene posloveOdsek za javne nabavke i imovinsko-pravne poslove i Odsek za investicije.

Kontakt telefon: 011/3620-561

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Goran DŽafić