Objašnjenje o uzajamnosti – pravo stranaca na sticanje nepokretnosti

Korisnici usluga: Građani, pravna lica, druge javne institucije

Nadležna služba: Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć

Način podnošenja zahteva/molbe: Obrazac zahteva

Uslovi

Usluga se traži radi sticanja prava stranih lica (fizičkih i pravnih) da  pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji RS, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem)

Dokumentacija:Popunjeni obrazac uz list  nepokretnosti, odnosno ugovor o prometu nepokretnosti, kao i dokaz o uplaćenoj taksi. Potrebna dokumenta možete preuzeti ovde.

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: 1990 dinara

Rok za odgovor: Zavisi i od drugih institucija koje treba da daju svoje mišljenje

Kontrola roka: /

Pravni okvir: Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)