Legalizacija dokumenata

Korisnici usluge: Građani, pravna lica

Nadležna služba: Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć

Način podnošenja zahteva/molbe: Obrazac zahteva uz oruginalna dokumenta za overu

Uslovi:  

Po pravilu overava se izvorni, originalni dokument. Prevod se legalizuje na isti način kao i originalni dokument.

1. Predsednik osnovnog suda, odnosno sudija kojeg on odredi, svojim potpisom i pečatom suda, overava isprave koje su izdali organi sa sedištem na području tog suda;

2. Ministarstvo pravde  Republike Srbije vrši nadoveru potpisa predsednika suda i pečata suda na ispravama izdatim u Republici Srbiji;

3. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije potpisom ovlašćenog lica i pečatom ministarstva potvrđuje potpis i pečat Ministarstva pravde, na osnovu deponovanog potpisa lica ovlašćenog za overu;

4. Tako overena domaća dokumenta nadoverava inostrani organ (diplomatsko –konzularno predstavništvo države u kojoj će se dokument koristiti akreditovano u Republici Srbiji).

Dokumentacija: Originalna dokumenta za koja se traži overa, dokaz o uplaćenoj taksi

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: 760 dinara (Uplata moguća i na adresi Nemanjina 22-26)

Pravni okvir: Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Sl. List SFRJ“ 6/1973, i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 - Ustavna povelja).

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Rok: 5 i više radnih dana  

Napominjemo da nije moguće da se postupa sa dokumentija koja su dostavljena putem pošte.