Procedura polaganja

Polaganje javnobeležničkog ispita održava se u skladu sa odredbama Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011, 85/2012 i 19/2013) i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu ("Službeni glasnik RS", broj 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012 i 31/2013); u daljem tekstu: Pravilnik.

Na osnovu odredaba člana 143. Zakona o javnom beležništvu, javnobeležnički ispit može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) i koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima.

Ispitne oblasti i pravni izvori i drugi izvori za polaganje javnobeležničkog ispita su sadržani u Programu za polaganje javnobeležničkog ispita koji čini sastavni deo Pravilnika.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), ili nostrifikovanu diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije (diploma pravnog fakulteta stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike Srbije)

2) potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima, sa tačnim opisom pravnih poslova koje je kandidat obavljao,

3) overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 39.000,00 dinara.
Za kandidate koji nisu položili ispit prilikom prvog prijavljivanja ispita, a koji ispunjavaju uslov propisan članom 14. Pravilnika, naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 25.000,00 dinara.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita se uplaćuje na žiro račun 840-30985845-21, model 97, poziv na broj 6910310AU01360742321, svrha uplate: Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita, primalac: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama za podnošenje prijave plaća se taksa u iznosu od 290,00 dinara, a za odluku po prijavi za ispit plaća se taksa u iznosu od 490,00 dinara. Ukupan iznos takse od 780,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za polaganje javnobeležničkog ispita i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita sa dokazima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "Prijava za javnobeležnički ispit".

Osobe zadužene za kontakt povodom oglasa su:

Milica Simović
telefon: 011/3622-350
El. Pošta: milica.simovic@mpravde.gov.rs

Jovana Benović

telefon: 011/3622-350

El. Pošta:jovana.benovic@mpravde.gov.rs